บริการ Quick e-Bill

Quick Service

1.กรอกข้อมูล


 • บุคคลทั่วไป กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติ ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง)
 • นิติบุคคล กรอกหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.

บริการใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมล์ (e-Bill)


ใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล์ หรือ e-Bill ให้คุณรู้ค่าบริการรายเดือนจาก NT(TOT) ได้สะดวกรวดเร็ว เพียงใช้ e-Bill เพื่อรับใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล์แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถเข้าใช้บริการได้เฉพาะเจ้าของเลขหมายบริการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเลขหมายบริการเท่านั้น

ช่องทางการสมัคร e-Bill

 1. สมัครออนไลน์ได้ที่
 2. สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการลูกค้า NT ทุกแห่งทั่วประเทศ
 3. สมัครผ่าน NT Contact Center โทร 1888

สำหรับลูกค้าองค์กร / บริษัท

 • กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้
  1. แบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการ NT e-Bill สำหรับนิติบุคคล (องค์กร/บริษัท) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  2. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 180 วัน หรือเอกสารแสดงสิทธิ์การดำเนินการขององค์กร
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ / มีสิทธิ์ดำเนินการขององค์กร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความด้านล่างของสำเนา
   “เพื่อมอบอำนาจเปิดสิทธิ์ให้ .............(ชื่อ-สกุล ผู้สมัครใช้บริการ)............. สมัครใช้บริการ e-Bill ของบริษัท/องค์กรผ่านระบบ NT eService”
  4. สำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง (ผู้ได้รับมอบอำนาจให้สมัครฯ) พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความด้านล่างของสำเนา
   “เพื่อสมัครใช้บริการ e-Bill ของบริษัท/องค์กร ผ่านระบบ NT eService”